Những Điều Thường Được Hỏi

Tại sao cần một bản dịch Kinh Thánh khác cho Việt Nam?

Chương trình dịch Kinh Thánh Bản Dịch Mới được thực hiện vì nhiều lý do: Một trong những lý do chính là muốn cung cấp cho tín hữu Việt Nam một bản Kinh Thánh đầu tiên do một ủy ban gồm nhiều mục sư Việt Nam được huấn luyện về Hy-bá-lai, A-ra-mic và Hy-lạp cũng như thuộc nhiều giáo phái khác nhau chuyển ngữ.  Vietnamese Bible Inc. đã hướng dẫn một ủy ban gồm mười mục sư Việt Nam chuyển ngữ chính xác những văn bản cổ tốt nhất của Kinh Thánh hiện có sang tiếng Việt hiện đại. Mỗi sách trong Kinh Thánh khi dịch xong đều được một cố vấn dịch thuật từ hai cơ quan dịch Kinh Thánh quốc tế, United Bible Society và Wycliffe Translators duyệt xét và chấp nhận. Một trong những lý do quan trọng khác là vì người ngoại đạo và những người trẻ tuổi không thể hiểu ngôn ngữ trong bản Kinh Thánh truyền thống. Vì ngôn ngữ đã thay đổi nhiều, nhu cầu cần một bản Kinh Thánh bằng ngôn ngữ hiện đại, dễ hiểu thật lớn lao.

Kinh Thánh Bản Dịch Mới là sản phẩm của giáo phái nào?

Kinh Thánh Bản Dịch Mới được 10 mục sư Việt Nam thuộc năm giáo phái Tin lành Thuần Túy dịch từ nguyên ngữ . Quý vị có thể liên hệ với Ông Leon Taylor, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VBI , lifepc1@aol.com
hoặc mục sư Trần Đào, Phối Trí Chủ Biên, msdaotran@aol.com để biết thêm về các dịch giả.

Tôi có thể đọc Kinh Thánh Bản Dịch Mới trên Iphone, Ipad, hoặc trên máy điện toán không?

Vâng, quý vị có thể đọc trên cả ba cách Iphone, Ipad và PC.

Vienamese Bible Inc. đã phân phối bao nhiêu quyển Kinh Thánh Bản Dịch Mới?

  • Kinh Thánh – 350,000
  • Tân Ước– 850,000
  • Sách nhỏ trong Tân Ước– 200,000

Kinh Thánh BDM được in ở đâu?

Tất cả Kinh Thánh, Tân Ước và sách nhỏ trong Tân Ước đều được in tại Việt Nam và mỗi sách đều được đăng ký hợp pháp.

Số tiền dâng cho hội Vietnamese Bible Inc. có được miễn thuế không??

Vietnamese Bible Inc. là cơ quan truyền giáo vô vị lợi đăng ký theo 501 ( c ) 3. Tất cả số tiền dâng đều được miễn thuế.